[giaban]210.000 VND[/giaban]


[tomtat]

Bóng cao áp thủy ngân 400W HPL-N /542 E40 HG SLV/6

[/tomtat]


[kythuat]

Bóng cao áp thủy ngân 400W HPL-N /542 E40 HG SLV/6

[/kythuat]


[mota]

Bóng cao áp thủy ngân 400W HPL-N /542 E40 HG SLV/6


[/mota]


[hinhanh]


[/hinhanh]